Stredoškolská odborná činnosŤ

 

2020/2021

 

 

 

Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 18. februára 2021  8:00 online

 

Výsledková listina Školského kola SOČ 2020/2021 - 43. ročník tu

 

 

 

 

Súťažné odbory 43. ročník SOČ

 

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika (do obsahu odboru sa dopĺňa Štatistika)

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo, farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia (do obsahu odboru sa dopĺňa Interiérový dizajn)

11 – Informatika

12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

 

 

 

Prihlášky vyplniť a práce v .pdf formáte je treba nahrať na preštudovanie v elektronickej podobe do systému do 12.2.2021  do 24:00 CET

 

Termín školského kola -  Stredoškolskej odbornej činnosti (SOC) sa blíži  , k odovzdaniu projektu potrebujete mat spracovanú aj dokumentáciu.

 

UPOZORNENIE:  DOKUMENTACIU NETLAČTE  !!!!!!!     (Na SOČ  školské kolo nie je nutná), až pri postupe na ďalšie kolá .

 

Postupujte podľa tejto príručky : tu - tato publikácia je nová z 2019

 

Organizačné pokyny pre zabezpečenie 43. ročníka SOČ

- v zmysle smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

č. 23/2017 o súťažiach, vyhlasuje MŠVVaŠ SR 43.ročník súťaže SOČ. Súťaž sa opäť uskutoční v školských, okresných, krajských kolách a vyvrcholí celoštátnou prehliadkou.

- je predpoklad, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu všetky kolá SOČ prebehnú dištančnou formou.

- termíny sú nateraz záväzné, no môže dôjsť k posunutiu termínov v závislosti od situácie, súvisiacou s pandémiou Covid – 19, resp. ak sa situácia zlepší, môžu sa krajské kolá a celoštátne kolo realizovať tradičným spôsobom prezenčne. O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.

 

ü  on-line prihlásenie na stránke www.siov.sk  (správne a úplne vyplnená on-line prihláška)

 

NOVÉ !!!

každý súťažiaci okrem textu a príloh, ktoré považuje za potrebné pre svoj projekt, vloží do prihlášky aj link na 2-3 min. video prezentáciu práce. Video prezentácia je povinná.

V prihláške vloží tento link v sekcii: Hlavné údaje o práci/ Príloha práce.

 

 

ü  prosíme o dôsledné dodržanie termínu pre odoslanie prác (systém sa uzatvára a po stanovenom termíne vám už neumožní nahrať práce)

 

ü  podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita (žiak neprezentoval prácu v žiadnej inej súťaži MŠVVaŠ SR

 

Čestné vyhlásenie

 

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému

 

..................... „ som vypracoval/a samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil/a a neprezentoval/a v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Som si vedomý/á dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

 

V tlačenej verzii práce je pod vyhlásením potrebný vlastnoručný podpis.

 

 

ü  žiak môže súťažiť súčasne vo viacerých odboroch, avšak s inými prácami

 

ü  venujte pozornosť správnemu zaradeniu prác do súťažných odborov

 

ü  pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať na základe Metodickej príručky SOČ 2019 (pričom pre tento ročník SOČ bol vydaný dodatok do metodickej príručky)

 

 

 

Všetky aktuálne informácie k SOČ nájdete na webovej stránke:

www.rcm.sk

 

 

Riaďte sa pokynmi zo strany 90:  v tomto dokumente si pozrite v prílohe ako majú vyzerať  po novom    úvodný obal a titulný list.

Odporúčaný rozsah práce je minimálne 15 a maximálne 25 strán textu. Práce nad  rámec  maximálneho  počtu  strán  textu  budú  vylúčené  z  hodnotenia  súťaže SOČ.

Príklad textu čestného vyhlásenia:

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému (autor napíše názov svojej práce), napr. „Riadenie križovatky“ som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠMVVaŠ SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

 

Ak je viac spoluautorov jednej práce - práca sa do systému nahráva iba raz !!! Uvedie sa hlavný autor a spoluautori .

Postup odoslania prihlášky a nahratia práce do systému na školské kolo SOČ v elektronickej podobe popísaný v tomto dokumente a tu v obrázkoch .

V ponuke zo zoznamu vybrať našu školu. Link na prihlásenie tu:

- práce do on-line systému vkladať len vo formáte PDF !!!

+ NOVÉ !!!

každý súťažiaci okrem textu a príloh, ktoré považuje za potrebné pre svoj projekt, vloží do prihlášky aj link na 2-3 min. video prezentáciu práce. Video prezentácia je povinná.

V prihláške vloží tento link v sekcii: Hlavné údaje o práci/ Príloha práce.

 

 

Prihlášky vyplniť a práce v .pdf formáte je treba nahrať na preštudovanie v elektronickej podobe do systému do 12.2.2021  do 24:00 CET

Pre prípadné info kontaktovať :   Miroslav Máthé   email: mathe@spseke.sk

                                           alebo   ing.Nemsila Pavol email : nemsila@spseke.sk

 

 

  Krajské kolo SOČ

31.3.2021

 

 

 

  Celoštátna prehliadka SOČ

  (v prípade prezenčnej formy: SPŠ stavebná, Trenčín)

27. – 30. 4.2021

 

Prvé 2 práce z každej kategórie školského kola postupujú do krajského kola .

 

Pre postupujúce práce: krajské kolo a celoštátne kolo 2021:

 

n  o tom, v ktorých odboroch sa bude súťažiť v obvodnom kole dostanú školy mailom oznámenie a zároveň, aj pozvánku na regionálne alebo priamo na krajské kolo

n  celoštátneho kola sa zúčastňuje len jeden autor !!!

 

n  on-line prihlásenie na stránke http://www9.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/12232s (správne a úplne vyplnená on-line prihláška)

n  odporúčaný rozsah práce: minimálne 15 a maximálne 25 strán textu bez príloh

n  maximálny počet riešiteľov jednej práce je stanovený na 3     (1 autor + 2 spoluautori)

n  prílohy vo formáte ZIP, maximálnej veľkosti 18 MB

n  podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita (žiak neprezentoval prácu v žiadnej inej súťaži MŠVVaŠ SR)

 

NOVÉ !!!

každý súťažiaci okrem textu a príloh, ktoré považuje za potrebné pre svoj projekt, vloží do prihlášky aj link na 2-3 min. video prezentáciu práce. Video prezentácia je povinná.

V prihláške vloží tento link v sekcii: Hlavné údaje o práci/ Príloha práce.

 

 

 

História:

SOČ  - výsledkové listiny , fotky z predchádzajúcich školských kôl nájdete Tu